Niekoľko ukážok z našej práce:

MARKETINGOVÁ ANALÝZA a plán pre právnu firmu

2019

Analýza a mapovanie doterajších krokov

Hodnotenie potenciálu komunikačných kanálov

Rozširovanie povedomia o firme

Tvorba mapy vzťahov Identifikácia cieľových skupín

Základy pre sales funnel

FIREMNÁ KULTÚRA pre prevádzkovateľa kaviarne a spoločenského centra

Realizácia: 2016

Výstupný dokument s obsahom:

 • charakteristika, identita, hodnoty a ciele kaviarne
 • vizuálna identita – východiskové body pre marketing
 • námety na marketingové slogany

Prevádzkovanie kaviarne:

 • požiadavky na personál: správanie, odev
 • podľa hodnôt spoločnosti
 • priestory a ich adaptácia na podporu uvedených hodnôt
 • ponúkané produkty a ich vyjadrenie korporátnych hodnôt

PRIESKUMY KONKURENČNÉHO PROSTREDIA

Podnikateľský zámer v oblasti medicínskych služieb + podklady pre posúdenie realizovateľnosti

SUMARIZÁCIA POŽIADAVIEK PRE REALIZÁCIU:

 • požiadavky kompetentných úradov
 • potrebné úradné povolenia
 • požiadavky na priestory a vybavenie
 • požiadavky na údržbu a čistotu priestorov
 • potrebné dokumenty pre vydanie schváleni
 • kvalifikačné požiadavky na personál, počet potrebných osôb personálu, riadiaci personál
 • likvidáciu odpadu
 • požiadavky hygieny

Potenciálne nájomné priestory v požadovanej lokalite
PRIESKUM KONKURENČNÉHO PROSTREDIA:
– subjekt, webová stránka,  charakteristika, portfólio služieb, reklama a propagácia, zamestnávanie, ekonomika, výhody

Podnikateľský zámer v oblasti predaja a distribúcie zdravých potravín a výživových doplnkov

Sledované parametre:

 • subjekt – forma a pôsobnosť
 • rozsah podnikania
 • ponuka produktov
 • doba pôsobnosti

TRUST-NET

Network spolupráca a marketingová podpora malých firiem

Realizácia: 2014 – 2017

Prezentačné a kontraktačné workshopy:

Počet účastníkov na podujatí: 10 – 30

Komerčné workshop zamerané najmä na network a vytváranie príležitostí obchodnej spolupráce. Prezentácia zúčastnených firiem, vzdelávacie príspevky z rôznych oblastí, kontraktačný čas, …

Spokojnosť okrem iných vyjadrili aj:

CAMP ROZVOJA LÍDROV

08/2014, Liptovský Hrádok

Workshop so zameraním na prenesenie vízie do akčného plánu a konkrétnych krokov.

Medzinárodná nezisková organizácia, oddelenie pre východnú a strednú Európu.

ARTSTREAM

Podpora rozvoja podnikania umelcov

Realizácia: 2011 – 2016

 • workshopy – male skupinové (5 – 30), hromadné 20 – 150 osôb)
 • poradenstvá – individuálne

Zameranie na finančnú oblasť, organizačné záležitosti, rozvoj vízie

Celkový počet účastníkov: > 500

Realizované v rôznych lokalitách Slovenska

Celoslovenská konferencia umelcov

SPRAVOVANIE OSOBNÝCH A RODINNÝCH FINANCIÍ

KURZY * KNIHA * SOFTWARE

Realizácia: 2010 – 2015

KURZY:

porozumenie základným témam finančnej gramotnosti

prehľad vo fungovaní finančných produktov ako sú úvery, poistenia

princípy úročenia

vysporiadanie sa s dlhom

CIEĽOVÉ SKUPINY:

 • individuálni podnikatelia
 • rodiny
 • študenti

POČET ÚCASTNÍKOV:

 • Male skupinové 6 – 15
 • Veľké semináre 50 – 200

KNIHA A SOFTWARE

Printová publikácia a SW aplikácia na sledovanie rodinných financií