Radi vám pomôžeme najmä v týchto oblastiach:

interné procesy spoločnosti (organizácie)

organizačná štruktúra

realizácia projektov, myšlienok, vízií

rozvoj nových oblastí

kvantitatívny a kvalitatívny rast

firemná kultúra

analýzy externého prostredia

Realizujeme školenia, kurzy, workshopy a vzdelávacie programy.

BLIŽŠÍ POPIS:

interné procesy spoločnosti (organizácie)

analýza procesov, ich efektivity a funkčnosti, mapovanie procesov, identifikácia problémov a ich riešenie, zlepšovanie procesov, toky rozhodovania, zodpovednosti a práce, dizajn nových procesov, procesy zmeny

organizačná štruktúra

revízia súčasnej organizačnej štruktúry a jej optimalizácia, návrh a implementácia novej organizačnej štruktúry

realizácia projektov, zámerov, vízií

identifikácia cieľov, tvorba stratégie, špecifikácia úloh a krokov, praktická realizácia, návrhy realizačných a akčných plánov

rozvoj nových oblastí, kvantitatívny a kvalitatívny rast

analýzy realizovateľnosti, identifikácia potenciálu rastu, návrh realizačného plánu, zosúladenie so štruktúrou a prevádzkou spoločnosti

firemná kultúra

zosúladenie firemnej kultúry s víziou a obchodnými cieľmi, tvorba imidžu spoločnosti, tvorba a implementácia interných pravidiel a pravidiel externého vystupovania